آیاروش شناسی معینی برای کشف مرادشارع مقدس وخداوند متعال وجود داردمتفکران اسلامی و غربی در زمینه منطق فهم اسلام به دو دسته تقسیم می شوند. گروهی به منطق