تلگرام راه را برای گیف باز کرد گیف (gif) یا تصویر گرافیکی متحرک از جذابیت های فضای مجازی در کنار تصاویر و ویدئوهاست و تلگرام هم برای این که