ضرغامی عنوان کرد: اتاق فکر و فرماندهی اصلاح طلبان، منطقی و بابرنامه عمل کرد و از همه ی ظرفیت های تبلیغی مانند روزنامه ها، سایت های خبری و