استخدام برنامه نویس در شرکت سنجش افزار آسیاشرکت سنجش افزار آسیا به منظور تکمیل تیم فنی خود در تهران از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت