برچسب: استخدام به

استخدام در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی / ارومیه

استخدام در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی / ارومیهدفتر رسیدگی به اسناد پزشکی،به منظور تکمیل کادر کارشناسی خود درزمینه بررسی اسناد پاراکلینیکی ،بستری،،ثبت دررشته های مدارک پزشکی، پرستاری،مامایی،ارزیابی
Read More