استخدام مدیر مالی مسلط به امور مالیاتی و تامین اجتماعییک شرکت بازرگانی معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می