استخدام کارشناس حسابداری،کارپرداز در شرکت عمران سولهشرکت ساختمانی و تولید صنایع فلزی عمران سوله، در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در