استخدام فروشنده آقا با مزایای عالی در فرش فرهی در بیرجنداستخدام شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی) شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی) جهت تکمیل کادر