استخدام منشی مدیر عامل مسلط به wordیک شرکت معتبر در محدوده اندرزگو در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در ردیف شغلی زیر دعوت