استخدام نیروی خدماتی در شرکت کبیر خلیج فارس در بندر عباسبه تعدادی نیروی خدماتی فوری در شرکت کبیر خلیج فارس در بندر عباس نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند