استخدام کمک حسابدار به صورت پاره وقت در شرکت همراه علمشرکت انتشاراتی همراه علم در راستای تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی