در اولین سفر رسمی پس از سازش با صهیونیستها؛ اعضای یک هیأت اماراتی وارد «تل آویو» شدند یک هیأت بلندپایه از مقامات دولت امارات در اولین سفر رسمی