تلگرام و فضای مجازی، بعنوان جدی ترین ابزار در اختیار جریان های سیاسی و کاندیداهای انتخاباتی است! مرجع سلامتی تکنولوژی جدید