شهروند| درچند روز گذشته و به خصوص در روزهای منتهی به انتخابات این شایعه بسیار شنیده می شد که شبکه های اجتماعی فیلتر می شود و اینترنت نیز