در جاده نیشابور به مشهد رخ داد؛ 36 مصدوم و کشته در تصادف خاور با اتوبوس سخنگوی سازمان اورژانس کشور از تصادف خاور و اتوبوس در جاده نیشابور