آیا تشخیص اولویت ها بر عهده تلگرام است ؟تشخیص اولویت ها مهم ترین رکن انقلابی بودن است و اگر در این بخش غفلت کنیم همه چیزمان را از