نامگذاری ایستگاه های آتش نشانی به نام شهدای آتش نشانرئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران پیشنهاد داد ایستگاه های آتش نشانی به نام شهدای آتش نشان