بازاریابی فال گیران از طریق تلگرام و اینستاگرامسلامت نیوز: اگر روزی به شما بگویند می توانید در قبال پرداخت ۵٠ هزار تومان اسم همسر و مشخصات ظاهری و