تلگرام و اینستاگرام تا اطلاع ثانوی قطع استخرداد: تلگرام و اینستاگرام روی تمامی خطوط و بسترهای اینترنت شامل ثابت، همراه و ایرانسل قطع شد. به گزارش خرداد از