تأملی در زیست اینستا-تلگرامیزیست اینستا-تلگرامی انتخابات پارلمانی ۱۳۹۴ در تهران، از جهت انتقال رقابت های انتخاباتی به اینستا-تلگرام، یک نقطه عطف بود. به نظر می رسید که تصمیم