استخدام نیرو آشنا به حسابداری در شرکت بازرگانیبه یک نفر خانم آشنا به حسابداری جهت کار در شرکت بازرگانی در شهر تبریز نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با