به گزارش صاحب نیوز ، مرکز الخلیج ویژه مطالعات ایران، در ریاض افتتاح شد. دکتر محمد السلمی ریاست این مرکز را برعهده دارد. به گفته السلمی این مرکز بر