واتس اپ به زودی از عکس های متحرک پشتیبانی خواهد کردیکی از ویژگی های خوب تلگرام، رقیب واتس اپ، پشتیبانی کردن این نرم افزار ار تصاویر متحرک می