استخدام تکمیل زن های بیرون بر جهت تولیدی مانتو در همدانبه تکمیل زن های بیرون بر جهت تولیدی مانتو در همدان نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره