پایش اطلاعات، مبنای همه شبکه های اجتماعی بیگانه است/ تلگرام؛ شبکه ای صهیونیستی استبه گزارش ” صبح رابر “؛ به نقل از  مشهد پیام ، رسول شکری نیا،