تصاویر معناداری که علی مطهری از یک جلسه «روز دانشجو» در تلگرام منتشر کردعلی مطهری در حالی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید باهنر کرمان سخنرانی کرد