تصویر دردناک از تسلیم نشدن کودک یمنی که به دنبال جنازه مادرش بود + عکسرکنا: تصویری دردناک از جستجوی بی امان یک کودک یمنی در میان آوار در