«تلگراف»و «کلش» نمی روندفرهیختگان صبح دوشنبه بود که خبر آمد «تلگراف» که امکان جدید شبکه اجتماعی تلگرام است، در ایران فیلتر شده است. سرویس جدید تلگراف در تلگرام