چطور امنیت تلگرام را تقویت کنیم؟طی روزهای اخیر گزارش هایی حاکی از هک شدن حساب تعداد انبوهی از کاربران ایرانی در تلگرام منتشر شد، در صورتی که این