ترفند تلگرام / خواندن پیام ها بدون خوردن تیک دومباید اعتراف کنیم برای همه ما پیش آمده که زمانی به خواندن پیام ارسالی یک فرد مشتاق بوده ایم،