اخطار تلگرام به سازندگان کانالتلگرام به سازندگان کانال های مختلف اخطار داد. به گزارش سایت خبر فوری ، تلگرام درباره حذف دسترسی سازنده کانال به کانال طی ۲۰روز آینده