محمد اسماعیلی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی با عنوان «تلگرام باید فیلتر شود» به شرح ذیل است: فرصت چندانی برای بازی با کلمات و لج بازی های سیاسی