شکار دختران دانشجو در تلگـراموقتی با خوشحالی گوشی تلفن هوشمند خرید و تلگرام را روی آن نصب کرد، نمی دانست چه سرنوشت شومی برای خود رقم زده است؛