مرگ سرباز وظیفه با شلیک گلوله در بیمارستان بقیه الله تهرانرکنا: سرباز وظیفه ای که در استان سمنان با اصابت گلوله زخمی شده بود در بیمارستان بقیه الله