استخدام نیروی خدمات در آسایشگاه توانبخشی سپهر در کرجآسایشگاه توانبخشی سپهر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجدشرایط در کرج در ردیف شعلی زیر دعوت به همکاری