جنگ مالکیتی در سپیدرود به کجا خواهد انجامید؟شمال ما: درحالی که کمتر از ۲۴ ساعت از اعلام نام جدیدی به عنوان گزینه خرید باشگاه سپیدرود رشت می گذرد،