(طنز) جنگ لفظی «اردوغان» و «کامرون» در تلگرامگفتنی است دو رئیس جمهور که در گروه « فضای بین الملل» در حال مکالمه بودن، ادامه جنگ لفظی خودشون رو