ردپای منافقین در تحریک جهانیان علیه ایرانسفیر ایران در لندن با تاکید براینکه برخی رسانه های غربی، ایران را مانعی بر سر راه خروج معارضین و خانواده هایشان