استخدام نیرو جهت کار در اغذیه در بجنوردبه یک نفر آقا با تجربه کافی در کار در اغذیه جهت همکاری در پارک تفریحی باباامان در بجنورد نیازمندیم. داوطلبان