مدافعین حریم اندیشه انقلاب و ضرورت پاسخگویی به شبهاتدر شرایطی که هنوز تب و تاب انتشار فیش های نجومی نه توسط دستگاه های نظارتی بلکه توسط نرم افزار