استخدام منشی خانوم / ارومیهبه یک نفر خانم با شرایط زیر جهت انجام امورات دفتری در مغازه لوازم ماشین سنگین مورد نیاز است مجرد دارای فن بیان عالی