خبرگرامدیروز عکس و خبری در شبکه های تلگرام منتشر شد که در آن اعلام شده بود، یکی از اراذل و اوباش شهر قم در پارک پرنیان توسط مرد