پیشنهاد علی مطهری برای ختم قائله شجاعی و حاج صفینایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که حضور مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در مقابل تیم