حضور ۳ خوزستانی در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی رومانیسه ورزشکار خوزستانی برای حضور در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی به عضویت تیم ملی در آمدند.