کانال تلگرام سایت 10 هزار تایی شدکانال سایت ورزش 11 مدتی کوتاهی است که فعالیت خود را در میان شبکه های اجتماعی آغاز کرده و سعی داشته است