انتقاد سردبیر پیروزی از بی صداقتی ملی پوش پرسپولیسهدف طارمی و رضاییان اروپا بود؛ اما این کجا و آن کجا؟! آقای گل صداقت داشت و رضاییان مخفی کاری