ارتباط تلگرامی با گوشی سرقتیفرهیختگان| راننده شرکت پس از پیدا کردن گوشی یکی از کارمندان شرکت، از طریق تلگرام این کارمند زن، با کارمندان دیگر ارتباط گرفته بود.