به گزارش پانا این شرکت با شعار «ما» حامی شما در سفرهای نوروزی، این سامانه اینترنتی را راه اندازی کرده است. بر اساس این بیمه نامه که خرید