توضیحات سیف در مورد آمار رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی: رشد اقتصادی غیر نفتی نشان می دهد سیاست های اقتصادی درست استپایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رئیس کل بانک