فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل از کجا آغاز شد؟ایرانسل دوباره با چالش لو رفتن دیتابیس اطلاعات مشترکان خود روبرو شده است. این زخم کهنه با راه اندازی ربات